พิธีบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ EEC ACADEMY สถาบันแห่งการเรียนรู้

พิธีบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ EEC ACADEMY สถาบันแห่งการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานวิศวกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการจัดการศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างกว้าง และเป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (พยาน)
ดร.เกชา ธีระโกเมน ผู้อำนวยการ สถาบันอีอีซี อคาเดมี
นางสาวจินต์ ธีระโกเมน หัวหน้าแผนกพัฒนสถาบัน สถาบันอีอีซี อคาเดมี (พยาน)
29 มีนาคม 2566