พันตรี ดร. ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ประธาน Transport and Logistics Work Group of AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organisation) และคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “International Seminar and Workshop for Safer Roads by Infrastructure Design & Operation 2019 (RSSW KL 2019)”

วันนี้ พันตรี ดร. ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ประธาน Transport and Logistics Work Group of AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organisation) และคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “International Seminar and Workshop for Safer Roads by Infrastructure Design & Operation 2019 (RSSW KL 2019)” ในระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2562 ณ Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย มีการเสวนา และนำเสนอบทความทางเทคนิคในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในประเด็นด้านความเปราะบาง (Vulnerability) ของผู้ใช้ถนน ความผิดปกติ และความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ รวมถึงปัจจัยของมนุษย์ (Human Factors) ซึ่งถูกนำมาใช้ในการออกแบบ และการปฏิบัติการทางถนน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. อภิปรายในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศมาเลเซีย และประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมการลดอุบัติเหตุ และความตายทางถนน
2. ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางถนน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

► โดยผลสัมฤทธิ์ของงานเสวนาดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคู่มือความปลอดภัยทางถนน และแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศรายได้ต่ำ และปานกลางต่อไป