ผลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประจำปี พ.ศ. 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

*************

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ  

          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330