ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

ประกาศวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ที่ 080/2562

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉบับแก้ไขลงวันที่ 19 เมษายน 2556 คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565ซึ่งปรากฏผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 โดยมีจำนวนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1,984 ใบ เป็นบัตรดี จำนวน 1,857  ใบ เป็นบัตรเสีย จำนวน  127  ใบ ตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ