ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบพลเรือเอก ชลทิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการใช้พลังงานทางเลือก

ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบพลเรือเอก ชลทิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการใช้พลังงานทางเลือก และได้มอบหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 และมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565
30 สิงหาคม 2566 ณ กองทัพเรือ