ประชุม CAFEO 37 การประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาคารที่ผ่านการประกวดโครงการ ASEAN Building Fire Safety Award 2019 ที่เข้ารับรางวัลในการประชุม CAFEO 37 การประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้
1. Energy Complex – Building A
2. Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
3. Terminal 21 Korat

และรางวัลสำหรับบุคคลที่มีความสำคัญ และเสียสละอุทิศตนให้กับงานวิศวกรรมในระดับองค์กร และระดับประเทศกับรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2019 ดังนี้
1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award
1.1 Distinguished Honorary Fellow Award
– ไม่มี –
1.2 AFEO Honorary Fellow Award
– ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
1.3 AFEO Honorary Member Award
– รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
– รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
– ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์
– นางนันทัชพร ศรีจาด
– นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
– นายธนพัฒน์ ไชยมนัส
2. รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award
2.1 ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award
– ไม่มี –
2.2 ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award
– นายอุทิศ จันทร์เจนจบ

13 กันยายน 2562 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย