ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กำหนดการ

10.00 น.  ทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป

11.30 น.  พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.  เสวนาเรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดย ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 รายงานผลการดำเนินงาน รับรองงบดุล และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี