ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ในฐานะนักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของประเทศในฐานข้อมู Scopus และ Web of Science

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ในฐานะนักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของประเทศในฐานข้อมู Scopus และ Web of Science
โดยพิธีมอบจัดให้มีขึ้น ในงานประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ปัจจุบันรับราชการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (พ.ศ. 2557-2559)