ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือนครั้งที่ 9-9/2563 (22-09-63) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือนครั้งที่ 9-9/2563 (22-09-63) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละสาขาสร้างความเข็มแข็งทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม สู่สมาชิก และวิศวกร