ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 5/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก วสท. เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท.