ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 3/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก วสท. เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท.