ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน”

ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 14 กันยายน 2566 และเรื่องการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร วสท.