ประชุมกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 8-8/2563

ประชุมกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 8-8/2563 (25-08-63)