ประชาพิจารณ์ทั่วไปมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์

ประชาพิจารณ์ทั่วไปมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ท่านใดสนใจ เลือกชมได้ที่https://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=34 หรือ โทร. 02 1844600-9 อีเมล eit@eit.or.th