ประกาศ!! เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

📢 ประกาศ!! เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน สมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีมติให้เลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ออกไป (ตามเอกสารแนบ)

หากมีกำหนดการที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบต่อไป