ประกาศ วสท. ที่ 095/2565 เรื่องชี้แจงกรณีปรากฏคำผิดในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566-2568

ประกาศ วสท. ที่ 095/2565 เรื่องชี้แจงกรณีปรากฏคำผิดในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566-2568