ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน