ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ วสท. ฉบับแก้ไข วันที่ 19 เมษายน 2556 ขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 ดังรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครต่อไปนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์พร้อมเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562  เวลา 16.30 น.