ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected] www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างสมาคม
คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์) หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืองานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ระบบและข้อมูล
– สามารถดูแล ติดตั้งและตรวจสอบระบบ Network และระบบ Server
– สามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ Website
– สามารถดูแล และติดตั้ง Software Program สำหรับงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
– สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe, Photo Shop, Illustrator, Flash
– มีใจรักงานบริการ และมีความรับผิดชอบ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
รายละเอียดของงาน
– งานออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กร
– งานดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กรให้ทันสมัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Network และ Support User และการรักษาความปลอดภัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Hardware และ Software ขององค์กร ระบบ Server
– งานจัดทำและดูแลระบบ Data Back up
– งาน Maintenance เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี

สวัสดิการ
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
– ประกันสังคม
เอกสารการสมัคร
– ประวัติย่อ และรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาวุฒิการศึกษา
วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail
– ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์
– สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected] และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครงานได้ที่ www.eit.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Download ใบสมัคร และรายละเอียด คลิกที่นี่