ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัล โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021

ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัล
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021
(ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอาคารจะรักษามาตรฐานนี้ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างอาคารที่ดี และ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสืบไป
และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจฯ จากหน่วยงาน สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร, สมาคมผู้ตรวงจสอบอาคาร และคณะกรรมการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ