ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. 2566-2568

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. 2566-2568
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565