ประกาศผลการนับคะแนนคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระปี พ.ศ. 2566-2568 (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการนับคะแนนคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระปี พ.ศ. 2566-2568 (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระปี พ.ศ. 2566-2568 ขอขอบพระคุณสมาชิกอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจ และร่วมตรวจสอบ ทักท้วงผลการนับคะแนนเลือกตั้งฯทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ มิได้นิ่งนอนใจ ได้ตรวจสอบแก้ไขผลการนับคะแนนให้ถูกต้อง และขออภัยในความผิดพลาดมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง