ประกาศปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประกาศปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลาย จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการออกแบบติดตั้งตู้ความดันลบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเห็นควรให้ทำการปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หากหน่วยงานใดประสงค์ขอรับความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้จะจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เผยแพร่ผ่าน www.eit.or.th ต่อไป

ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ฯ ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำตู้ความดันลบมอบให้กับโรงพยาบาล วิศวกรอาสา บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง