ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ประกาศสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“วสท.”) ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิรูปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “วสท.” จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้เพื่อแจ้งการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลบุคคล ดังมีข้อความต่อไปนี้

เอกสารประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565