ประกาศกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

ประกาศกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่ 084/2562

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562

 ———————————————–

          กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ว่าด้วยการให้เหรียญรางวัลเรียนดีฯ ดังต่อไปนี้