บรรยากาศ อบรม “การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen (ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP)” รุ่นที่ 2 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

บรรยากาศ อบรม “การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen (ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP)” รุ่นที่ 2 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ใช้โปรแกรมจริง เกี่ยวกับรูปแบบทำงาน ควบคุม เครื่องมือ และการตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรม Midas Gen การวาดโมเดลตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการวิเคราะห์ (โครงสร้าง คสล.) การใส่จุดรองรับต่าง ๆ เตรียมข้อมูลของกรณีน้ำหนักบรรทุก และตรวจสอบโมเดลที่วาด การสร้าง Load Combination ตาม Code Design และ การจัด Group Member Design การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง คาน-เสา-ผนัง ส่งออกแรกต่าง ๆ เพื่อออกแบบฐานรากใน Design Plus ฯลฯ โดยอาจารย์ วิโรจน์ ลิชนะเธียร เป็นวิทยากร
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องอบรม BIM LAB อาคาร วสท.