บรรยากาศการอบรม “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา รุ่นที่ 3”

บรรยากาศการอบรม “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา รุ่นที่ 3”
– กฎหมายทึ่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง
– การเขียน TOR ในการจ้างงาน
– กรณีศึกษา TOR ที่ดี
24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจหลักสูตรอบรมอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/