บรรยากาศการลงพื้นที่ วิศวกรอาสา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ โครงการวิศวกรอาสา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี กับหน่วยงานต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน