บทสัมภาษณ์ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เรื่องจริยธรรมภาครัฐในการปฏิบัติวิชาชีพ แก่สำนักงาน กพ. (ผ่านทางโทรศัพท์)

บทสัมภาษณ์ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เรื่องจริยธรรมภาครัฐในการปฏิบัติวิชาชีพ แก่สำนักงาน กพ. (ผ่านทางโทรศัพท์)

https://web.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/videos/201243371631077