นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ในฐานะประธานกรรมการจัดหาที่ดิน วสท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและศูนย์พัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค

นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ในฐานะประธานกรรมการจัดหาที่ดิน วสท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและศูนย์พัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค โดยมีเป้าหมายจัดหาที่ดิน 6 แปลงทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนายก วสท. ในฐานะที่ปรึกษา รวมถึงกรรมการ วสท. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมาร่วมประชุม โดยเนื้อหาการประชุมเป็นร่าง TOR จัดหาที่ดิน การนำเสนอแผนการจัดหาที่ดิน รวมทั้งแนวทางในการได้มาที่ดิน ทั้งนี้แนวคิดในการจัดหาที่ดินมาจากมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อปี 2561 โดยคณะกรรมการจะยึดหลักความโปร่งใส และประโยชน์ของสมาชิก วสท. เป็นสำคัญ
10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.