นายทศพร ศรีเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยเข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

1/03/64 นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย นายทรงพล ยมนาคประธานยกร่างมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ นายสุชิน สุขพันธ์ รองประธานกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างและมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. เข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการทำงานวิจัยด้านBIM ร่วมกันทั้งนี้สถาบันฯได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ ในการเข้าพบครั้งนี้ ห้องประชุม2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย