นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทน วสท. ร่วมประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ในเรื่องความคืบหน้าเรื่องการขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19

นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทน วสท. ร่วมประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ในเรื่องความคืบหน้าเรื่องการขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 โดยมีผู้ร่วมประชุม ได้แก่ นายนิเวศน์ วะสีนนท์ อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี เลขาธิการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ
17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์