นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะในเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับสถาบัน KFI ภายใต้บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด และในช่วงบ่ายประชุมความร่วมมือกับทีมผู้บริหาร ZOLL Medical (Thailand) Ltd. ในการส่งเสริมความรู้ภาคประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นชีพด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED)

2 มีนาคม 2566 นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะในเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับสถาบัน KFI ภายใต้บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด โดย ดร.ณ.พงษ์ สุขสงวน ผู้บริหารฯ และคุณปาริชาต ใบแก้ว เข้าร่วมฯ
และในช่วงบ่ายประชุมความร่วมมือกับทีมผู้บริหาร ZOLL Medical (Thailand) Ltd. ในการส่งเสริมความรู้ภาคประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นชีพด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ที่จะมาร่วมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 และมีความประสงค์มอบเครื่อง AED ติดตั้งที่อาคาร วสท. ซึ่งเป็นอาคารสาธารณะจะต้องมีอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ขอบคุณทุกกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ