ดร.ธเนศ วีระศิริ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เข้าพบท่านมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมด้วย ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบท่านมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือในด้านการจัดสัมมนาในหัวข้อ “Smart Cities”
โดยท่านอธิบดี ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการจัดงานวิศวกรรม 2561 ไว้ว่าเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน IT, Digital Park, ด้านความปลอดภัย, การกำจัดขยะ, การเป็น Compact City การรองรับเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ รวมถึงด้านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง การปรับผังเมือง ของกรมโยธาธิการฯ กับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) มีการบูรณาการต่อเนื่องทั้งเรื่องการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง, พื้นเศรษฐกิจพิเศษ, สิทธิประโยชน์พิเศษทางกฎหมายที่เอื้อกับการลงทุนและอื่น ๆ
ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและอาจจะได้เห็นอยู่ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 นี้ไม่ว่าจะเป็นการเสวนา, สัมมนาวิชาการรวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ พร้อมกับให้ความร่วมมือเต็มที่กับการจัดงานในครั้งนี้
3 เมษายน 2561
#วิศวกรรมแห่งชาติ2561