ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นำโดย นายคมสัน วิสาวะโท ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ 2565