ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการคอมพิวเตอร์เรื่องความร่วมมือในด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ และ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าหารือร่วมกับ Professor Kevin Fynn, Head of School Electrical Engr, Computing and Mathematical Sciences Faculty of Science and Engineering, Curtin University เรื่องความร่วมมือในด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

(22 มิถุนายน 2561)