ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.กิตติ จันทรา ประธานสาขาภาคตะวันออก 1ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดกะสังอัตตนันท์

(2 ธันวาคม 2563) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติตอนรับและร่วมหารือกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.กิตติ จันทรา ประธานสาขาภาคตะวันออก 1 และคณะกรรมการสาขาภาคตะวันออก 1 ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดกะสังอัตตนันท์ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว