ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบรางในประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับ วสท.
เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ต่อสาธารณะ วิศวกรและประชาชน และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป

2 ตุลาคม 2563 ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย