จัดอบรมและ workshop หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาโยธา”

12 ธันวาคม 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมและ workshop หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาโยธา” ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวิศวกรสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก