จัดสัมมนามหกรรมดาตาเซนเตอร์ ปี 2562 หัวข้อ “Secured Data Center for Smart City”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยสถาบันวิศวพัฒน์ จัดสัมมนามหกรรมดาตาเซนเตอร์ ปี 2562 หัวข้อ “Secured Data Center for Smart City” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงาน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบ Smart City สำหรับประเทศไทย” และการบรรยายจากวิทยากรอีกหลายท่าน จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย เป็นประธานคณะกรรมการดาตาเซ็นเตอร์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

สนใจหลักสูตรการอบรม สัมมนา คลิก www.eit.or.th