งานอบรม วิศวกรอาสาภัยพิบัติ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ  2561    จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9