คุณภูมิพัฒน์ ทวีสุข และคุณวิสิฐ กวยะปาณิก วิศวกร เข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

คุณภูมิพัฒน์ ทวีสุข และคุณวิสิฐ กวยะปาณิก วิศวกร เข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ดร.ธเนศ วีระศิริ
17 มกราคม 2565 ณ อาคาร วสท.