คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ “คู่มือข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ” โดยคุณเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และคุณวีระ ถนอมศักดิ์อุปนายก เป็นผู้มอบ

คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ “คู่มือข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ” โดยคุณเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และคุณวีระ ถนอมศักดิ์อุปนายก เป็นผู้มอบ ซึ่งหนังสือคู่มือดังกล่าวสภาสถาปนิกได้รวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำแนวทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ และสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ การป้องกัน เมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมอบให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาสร้างการรับรู้และเตรียมพร้อมกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

10 กรกฎาคม 2561