คุณธวัช บัณฑิตอนุกูล Country Manager Datech Solutions (Thailand) มาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงานพร้อมหารือความร่วมมือในการจัดอบรมระบบ BIM โปรแกรมของ AUTODESK ร่วมกันกับสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย

วันนี้คุณธวัช บัณฑิตอนุกูล
Country Manager Datech Solutions (Thailand) มาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงานพร้อมหารือความร่วมมือในการจัดอบรมระบบ BIM โปรแกรมของ AUTODESK ร่วมกันกับสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ที่อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายสรุปและต้อนรับร่วมกับคุณทรงพล ยมนาค คุณปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคุณอรัญญา ขาวสุวรรณประธานกรรมการยกร่างและกรรมการมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพปี 2020,ปี2021 และผู้จัดการ วสท. ร่วมให้การต้อนรับ