คณะผู้บริหาร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกและคณะ

11/3/64 คณะผู้บริหาร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้แก่
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกคนที่ 2
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย
และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกและคณะ ประกอบด้วยนายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
นายทรงพล ยมนาค ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ
นายชาติชาย อัศวสุขี อ.ดร.ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ คณะกรรมการ BIM จากสภาสถาปนิก มาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ เพื่อใช้อบรมและทำงานวิจัยที่จะใช้ระบบ BIM เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในขั้นตอนออกแบบและก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้มอบมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. ไว้เป็นที่ระลึกแก่สภาสถาปนิกด้วย