คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ”

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ” เพื่อเป็นการชี้แจ้งข้อมูล และขอข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งนักวิชาการ วิศวกร ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ก่อนประกาศใช้มาตรฐานต่อไป โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.