คณะทำงานจัดทำคู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในคณะอนุกรรมการพลังงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

คณะทำงานจัดทำคู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในคณะอนุกรรมการพลังงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมฯ เรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
– ระบบปรับอากาศ
– ระบบทำความเย็น
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร วสท.