คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยเข้าตรวจอาคารศูนย์การค้า Central Westgate

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยเข้าตรวจอาคารศูนย์การค้า Central Westgate นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารสำนักการโยธาธิการและผังเมือง และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมี นายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการ งานสนับสนุนปฏิบัติการและรับผิดชอบงานควบคุมมาตรฐานศูนย์การค้า นายพิชิต โรจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน-สถาบัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานระบบ, ฝ่ายงานอาคาร, ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย(LP) เข้าร่วมตรวจสอบด้วย
7 ตุลาคม 2563