คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก คือ อาคาร RATCH GROUP นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำนักการโยธาธิการและผังเมือง และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
โดยมี คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร คุณสุรชัย ขันธมิตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และทีมงานบริหารอาคารให้การต้อนรับ และร่วมตรวจสอบอาคาร

#ASEAN_Building_Fire_Safety_Awards_2020
21 ตุลาคม 2563