คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. 2566-2568 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อระดมความคิดเห็น ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายการบริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. 2566-2568 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อระดมความคิดเห็น ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายการบริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทั้งด้านสำนักงาน กิจกรรมหลักขององค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมเยี่ยมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
7-8 มกราคม 2566 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ โอเต็ล จังหวัดชลบุรี